Our Team

Our Team

Mr. Guru Prasad Neupane
Mr. Guru Prasad Neupane
Chairman
Dr. Shambhu Pokharel
Dr. Shambhu Pokharel
Managing Director